خانه بازی پاندا

پکیج پیک نیک 10 نفره

200,000 تومان

خانه بازی پاندا

پکیج دوستی 5 نفره

300,000 تومان

خانه بازی پاندا

پکیج یک ماهه 16 ساعته

320,000 تومان

خانه بازی پاندا

پکیج دو هفته ای 7 ساعته

210,000 تومان